Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Recipe: Tasty Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„

Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„.

Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„ You can have Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„ using 7 ingredients and 2 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„

  1. It's 1 of Cauliflower -medium,.
  2. Prepare 1pkt, of Button mushroom-.
  3. You need 200gms,- of Cheddarcheese grated-.
  4. It's 1 of Egg.
  5. It's 1pkt of Mozzarella cheese- grated.
  6. Prepare of Filling:.
  7. It's of Capsicum,Onion,Corn kernels, Tomato,Chicken hunks,Pizza sauce.

Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„ step by step

  1. Method:mince cauliflower & mushroom then heat it in microwave for 45 seconds & then squueze out the water in a muslim cloth.Mix this with,cheddar cheese,egg,oregano,parsley,salt etc& roll it on a Buttered Pizza pan.Bake it in an oven for 20 minutes,Remove & pour the pizza sauce on top & then add all the fillings,finally Top it off with the Mozarella๐Ÿง€.Bake it again for 10minutes...
  2. Healthy Vegetable & Chicken Pizza is ready....

Posting Komentar untuk "Recipe: Tasty Keto Pizza, Base with Cauliflower & ๐Ÿ„"